กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านมาบกรูด จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และวันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ในทางที่ถูกที่ควร ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย และนำผลงานที่ชนะมาจัดนิทรรศการ ส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก