เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

ชื่อ โรงเรียนบ้านมาบกรูด ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 5 ถนนบ้านบึง – บ้านค่าย ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

โทรศัพท์ 038-443322 โทรสาร 038-443322
E-Mail : banmabkloodschool@gmail.com

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 10 ไร่มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4 และหมู่ 5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รหัส 20170

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านมาบกรูด  ตั้งอยู่เลขที่  100  หมู่  5  ถนนบ้านบึง – บ้านค่าย  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  1  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ  17  กิโลเมตร  มีเขตติดต่อดังนี้  ด้านทิศเหนือติดกับพื้นที่หมู่  1  ตำบลบ้านบึง  ด้านทิศใต้  ติดต่อกับหมู่  3  ตำบลคลองกิ่ว  ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่  3  ตำบลหนองชากและหมู่  8  ตำบลคลองกิ่ว  ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่  4  ตำบลบ้านบึง  เขตบริการของโรงเรียนบ้านมาบกรูด  คือประชากรในหมู่  4  และหมู่  5

โรงเรียนบ้านมาบกรูดเดิมเป็นโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่  อาคารสร้างด้วยไม้เบญจพรรณ  หลังคามุงจากต่อมานายชุม  อาบสุข  ผู้ใหญ่หมู่ที่  5  เห็นว่าเด็กในท้องถิ่นบางคนต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนอื่นซึ่งอยู่ห่างไกล  จึงได้ชักชวนประชาชนในท้องถิ่นให้ร่วมมือกันสร้างโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ให้กว้างพอที่จะรับเด็กในท้องถิ่นเข้าเรียนได้จึงได้ก่อสร้างเติมด้วยไม้เบญจพรรณหลังคาจากและขออนุญาตทางราชการเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาลชั่วคราวเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2486  มีนายเจริญ  ว่องไว  เป็นครูใหญ่และมีนายเที่ยง  เพ็งอินทร์  เป็นครูน้อย

เมื่อนายเที่ยง  เพ็งอินทร์  เป็นครูใหญ่ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนถาวรโดยความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ในการก่อสร้างและได้รับเงินสมทบจากกระทรวงศึกษาอีก  10,000  บาท  เงินจากสภาตำบล  8,000  บาท  เงินสมทบจากประชาชนอีก  1,000  บาทเศษ  และได้ก่อสร้างอาคารแบบ  001  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  31  มีนาคม  2504  รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  22,500  บาท  โดยมีนางเพ่งฮวย   แซ่โก๊ว  เป็นผู้บริจาคที่ดินตามความประสงค์ของผู้มอบมรดกเดิมจำนวน  10  ไร่  จากนั้นได้มีการพัฒนาโรงเรียนเรื่อยมาดังนี้

ปี  พ.ศ.  2527   ได้สร้างอาคารแบบ  ป.1 ข  3  ห้องเรียน  จากอาคารเรียนเก่าโรงเรียนบ้านหนองม่วง

ปี  พ.ศ.  2528   ได้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์อีก  1  หลัง

ปี  พ.ศ.  2530   ได้งบประมาณสร้างห้องสมุด  ราคาประมาณ  50,000  บาท

ปี  พ.ศ.  2532   ได้สร้างส้วมขนาด  6  ที่  เป็นเงิน  66,000  บาท

ปี  พ.ศ.  2533   ได้สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  ราคา  1,200,000  บาท

ปี  พ.ศ.  2537   ได้งบประมาณจากสภาตำบลบ้านบึงสร้างอาคารอเนกประสงค์  1  หลัง

ปี  พ.ศ.  2538   ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างของอาคารเรียนแบบสปช. 105/29

จำนวน  4  ห้องเรียน

ปี  พ.ศ.  2538   ได้งบประมาณสร้างสนามวอลเล่ย์บอลและสนามบาสเกตบอล

ปี  พ.ศ.  2540   ได้งบปฏิรูปการศึกษา  ทาสีอาคารเรียน  เป็นเงิน  77,740  บาท

ปี  พ.ศ.  2544   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดสร้าง

สนามตะกร้อ

ปี  พ.ศ.  2547   ได้จัดสร้างส้วม  4  ที่  เป็นเงิน  130,000  บาท  โดยได้รับการสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ปี  พ.ศ.  2548  ได้ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียนโดยได้รับงบประมาณจาก  อบต.บ้านบึง

จำนวน  280,000  บาท  และงบบริจาค

ปี  พ.ศ.  2549  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน  3  ชั้น  ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โดยใช้งบประมาณ  6,000,000  บาท

ปี  พ.ศ.  2549  ได้ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนโดย

–  ปรับย้ายอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ข  (4 ห้องเรียน) ให้อยู่ในแนวเดียวกับอาคารเรียนแบบ  105/29

–  ปรับย้ายอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ข  (3 ห้องเรียน) ให้อยู่ในแนวเดียวกับอาคารอเนกประสงค์และบ้านพักครู

–  ปรับย้ายโรงอาหารให้อยู่ในแนวเดียวกับอาคารอเนกประสงค์และต่อเติมเป็นหลังเดียวกัน

ปี  พ.ศ.  2550   ต่อเติมโรงอาหารสำหรับเป็นที่ปรุงอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน

ปี  พ.ศ.  2551   ได้ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนโดย

–  สร้างหอพระประจำโรงเรียน  โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิศรัทธา  จำนวน  300,000  บาท

–  ปูกระเบื้องห้องเรียน  จำนวน  1  ห้องเรียน  โดยใช้เงินจากการจัดงานฉลองหอพระ

จำนวน  13,000  บาท

ปี  พ.ศ.  2552   ได้ปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนโดย

–  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  จำนวน  240,000  บาท  สร้างส้วมนักเรียน  จำนวน  4  ที่

–  ได้รับเงินบริจาคจำนวน  35,000  บาท  ปูกระเบื้องห้องเรียนจำนวน  3  ห้อง  (อาคารเรียน  สปช.  105/2529)

ปี  พ.ศ.  2553  ได้ปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนโดย

–  ต่อเติมชั้นล่างอาคาร  ป. 1 ข (3  ห้องเรียน)  เพื่อจัดเป็นห้องพยาบาลจำนวน  1  ห้องเรียน  ใช้งบประมาณ  85,000  บาท

–  ปรับปรุงห้องส้วมสำหรับนักเรียนชาย – หญิง  โดยปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำและบังตา  ใช้งบประมาณ  43,104  บาท

–  ปรับปรุงบันไดคอนกรีตปูกระเบื้องหน้าห้องธุรการ  อาคารเรียน ป 1ข  ใช้งบประมาณ

48,000  บาท

 

  • ก่อสร้างศาลาที่พักของผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  1  หลัง  โดยการใช้วัสดุจากเรือนพยาบาล

หลังเก่า

ปี  พ.ศ.  2554  ได้ปรับสภาพแวดล้อมโดย

  • ปรับปรุงห้องพยาบาล  โดยใช้งบรายหัว  จำนวน  60,000  บาท
  • ปรับปรุงอาคารเรียนห้องสมุดชั้นบน  เปลี่ยนฝ้าเพดาน  พร้อมทาสีอาคาร  ใช้งบประมาณ

200,000  บาท

  • ปรับปรุงสายไฟอาคารเรียนห้องสมุดชั้นบน  ใช้งบประมาณ  11,000  บาท

ปี พ.ศ. 2556

  • สร้างถนนหน้าอาคารเรียนอบจ. ชลบุรี   งบบริจาค 100,000 บาท
  • สร้างถนนทางเท้า(ฟุตบาท) และเทปูนหน้าเสาธง ใช้งบประมาณ 62,000 บาท
  • ปรับปรุงห้องสมุดใหม่ทาสีห้อง ฝ้าเพดาน พัดลม ครูมนสินี  เจริญศิลป์  และนางเพ็ญศรี

ศิริธรรม  บริจาค  20,000  บาท

  • ขัดพื้นลงยูริเทรนพื้นอาคารเรียนใหม่หลังเก่า โดยงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล

งบประมาณ  49,500  บาท