กิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ภายในโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

“ นิติตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา ”
“ ความกตัญญู กตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี ”

คำขวัญโรงเรียน

“เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม  
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

ผู้อำนวยการโรงเรียน

“ นางเจตปรียา  ขำเสถียร ”

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เนื้อที่ 10 ไร่มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4 และหมู่ 5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รหัส 20170

สนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่น สำหรับเด็กๆ จะได้มีกิจกรรมออกกำลังกาย ปลอดภัยจากภัยยาเสพติด และฝึกทักษะการเข้าสังคมด้วย

สนามกีฬา

กีฬาเป็นยาวิเศษ เราสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้ออกกำลังกาย เพื่อมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง และยังมีโอกาศได้ไปแข่งขันตามงานกีฬาต่างๆ

อาคารเรียน ได้มาตรฐาน

อาคารเรียน และจุดรวมพล สำหรับเคารพธงชาติ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น งานประกอบพิธีทางศาสนา งานกีฬา งานชุมนุม เป็นต้น
คอมพิวเตอร์
โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เด็กนักเรียนและคุณครูสามารถเข้ามาใช้งานได้
วัฒนธรรม
ส่งเสริมกิจกรรมทุกประเภททั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้เด็กนักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก
นวัตกรรม
สนับสนุนการเรียนการสอนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามกระทรวงศึกษาธิการ
สุขภาพ
ใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพ โดยโรงเรียนมีนัดกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบล เพื่อมาตรวจสุขภาพนักเรียนอยู่เป็นประจำ