ปรัญชาคำขวัญ

ปรัชญาโรงเรียนบ้านมาบกรูด

นิติตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา
ความกตัญญู กตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

คำขวัญโรงเรียนบ้านมาบกรูด

เรียนดี กีฬา เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

สีประจำโรงเรียน ฟ้า-ขาว

สีฟ้า หมายถึง สีที่ให้ความรู้สึกสงบเยือกเย็น เป็นอิสระ ปลอดโปร่งสบาย ปลอดภัย ใจเย็น สามารถระงับความกระวนกระวายในใจได้ด้วยพลังของสีฟ้า มีความฉลาดเฉียบแหลม มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแบ่งปัน มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ อดทน สามัคคีและมีความมั่นคง

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์อย่างยิ่ง มีการปกป้อง สร้างสันติภาพ ช่วยบรรเทาอารมณ์ตกใจหรือหวาดวิตก ส่งเสริมให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ มีพลังทางความคิดและจิตใจดี มีความเรียบง่าย ไร้เดียงสาสมบูรณ์แบบ มีความยุติธรรม เน้นความปลอดภัย คิดบวก มีความสำเร็จ เป็นเอกภาพ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นพลังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก  ภายในปี  2563

 

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านมาบกรูด

พัฒนาและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้  คุณธรรม  ความสามารถตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล