ครูบุคลากร

คณะทีมงาน และ ครูประจำชั้น

นางเจตปรียา ขำเสถียร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. บริหารการศึกษา

นางจันทร์เพ็ญ    ชลวานิช

ครู
ชำนาญการพิเศษ
กศบ. ภาษาไทย

นางมนสินี    เจริญศิลป์

ครู
ชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ภูมิศาสตร์

นางเพ็ญศรี    ศิริธรรม

ครู
ชำนาญการพิเศษ
คบ. ประวัติศาสตร์

นางสาวอัญชลี    จันทเปรมจิตต์

ครู
ชำนาญการพิเศษ
วท.บ. จิตวิทยา

นางนภัสนันท์    ลาภทวีพรทรัพย์

ครู
ชำนาญการพิเศษ
คบ. สังคมศึกษา

นางสาวจีรนันท์    ดีด่านค้อ

ครู
ชำนาญการ
ค.บ. ปฐมวัย

นางสาววรรณา    เกตุวัตถา

ครู
ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. บริหารการศึกษา

นายเกริกไกร    โกรัตนะ

ครู
-
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

นางชนิภรณ์ ชลวานิช

ครู
-
กศ.ม. บริหารการศึกษา

นายกฤษฏิ์    นิรุตติศาสตร์

ครูผู้ช่วย
-
ศษ.บ. วิทยาศาสตร์

นางปริณดา ลิขิตตระกูล

ครู
ชำนาญการ
ค.บ. ปฐมวัย

นางเดือนฉาย ถาวรสุจริตกุล

ครู (อัตราจ้าง)
-
คศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

นางทิพย์รัตน์  ผสมทรัพย์

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
-
  ร.ม. ไม่ใช่วุฒิครู

นายสมศักดิ์    หม่อมร้อยเอ็ด

ครู
-
ค.บ. พลศึกษา

นางกรรณิการ์   อัศวนนท์วิวัฒน์

ครู (พนักงานงานราชการ)
-
ศศ.บ. สังคมศึกษา

นางสาวจันทรัสม์    เพิ่มทวี

นักการภารโรง
-
  อื่นๆ

นางสาวนิภา    พนมมรรค

ครู (อัตราจ้าง)
-
กศ.บ. ปฐมวัย

นางณัฐธิดา    ประจวบโชค

ครูธุรการ
-
B.A. รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาววารุทัย    พิมพ์ทอง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
-
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ