กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านมาบกรูด ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคำว่า “ประชาธิปไตย”

1 2 3