กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านมาบกรูด ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคำว่า “ประชาธิปไตย” และได้เรียนรู้วิธีการเลืิอกตั้งและการยอมรับในนโยบายและคะแนนเสียงของเพื่อน ๆ ที่ได้เลืิอกประธานนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านมาบกรูด

 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่