Wishing His Majesty The King excellent health and happiness.
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอจงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และจงทรงพระเกษมสำราญเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูโรงเรียนบ้านมาบกรูด อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ENTER WEBSITE